FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ ALMAQ ÜÇÜN TƏQDİM EDİLMİŞ DİSSERTASİYA İŞLƏRİNƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR       

         Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya iddiaçının müstəqil elmi işi olaraq aşağıdakı tələblərdən birinə cavab verməlidir:

 • Dissertasiyada müvafiq elm sahəsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən hər hansı məsələnin yeni həlli təklif olunur;
 • Böyük tətbiqi əhəmiyyəti olan iqtisadi, texniki və texnoloji işlərin təkmilləşdirilmiş elmi şərhi verilir.

 

ELMLƏR DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ ALMAQ ÜÇÜN TƏQDİM EDİLMİŞ DİSSERTASİYA İŞLƏRİNƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR       

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş elmlər doktoru dissertasiyası iddiaçının müstəqil elmi işi olaraq aşağıdakı tələblərdən birinə cavab verməlidir:

 • İddiaçının apardığı elmi-tədqiqatlar və araşdırmalar tədqiqat sahəsi üzrə mühüm  əhəmiyyət kəsb edən yeni və böyük elmi problemin həllini təmin edir;
 • Dissertasiya işində müvafiq elmi sahənin perspektiv inkişafı üçün böyük nailiyyət hesab edilə bilən yeni nəzəri müddəalar işlənib hazırlanır;
 • İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsinə çıxardığı elmi müddəalar və nəticələr elmlər doktoru dissertasiyasında təqdim edilə bilməz .

 

       Dissertasiya işinin nəticələrinin dərc edilmə şərtləri

 İddiaçıların fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının nəticələrinə dair ən azı beş, o cümlədən xarici ölkələrdə nəşr olunan nüfuzlu jurnallarda bir, elmlər doktoru dissertasiyalarının nəticələrinə dair isə ən azı iyirmi, o cümlədən xarici ölkələrdə nəşr olunan nüfuzlu jurnallarda humanitar və ictimai elmlər üzrə üç, təbiət elmləri üzrə isə altı məqaləsi dərc edilməlidir. Elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsi üçün iddiaçıların ümumiləşdirici işlərinin, humanitar və ictimai elmlər üzrə isə monoqrafiyanın olması zəruridir.

       Dissertasiyanın əsas elmi nəticələrini əks etdirən dərc olunmuş işlərə, əlavə olaraq ixtiralar haqqında müəlliflik şəhadətnamələri, sənaye nümunələri və patentlər, ümumrespublika və beynəlxalq konfrans və simpoziumların nəticələri üzrə dərc olunmuş məruzə və tezislər, elektron  elmi nəşrlər də aiddir. Ümumrespublika konfrans və simpoziumlarının nəticələri üzrə dərc olunmuş məruzə və tezislərə, habelə elektron nəşrlərə dair tələblər komissiya tərəfindən müəyyən edilir.

 

DİSSERTASİYALARIN TƏRTİBİ

 • Dissertasiyanın strukturu:
 • Üz vərəqi;
 • Mündəricat;
 • İxtisarların siyahısı (dissertasiyada varsa);
 • Giriş;
 • Əsas hissə (dissertasiyanın məzmunu);
 • Nəticə;
 • İstifadə edilmiş ədəbiyyat;
 • Əlavələr;

Dissertasiya çap olunarkən qeyd olunan ardıcıllıq gözlənilməlidir. Kompyuterdə dissertasiyaların mətni Times New Roman -14 şriftləri ilə çap olunmalıdır. Dissertasiyanın mətni

boş sahələrin göstərilən ölçüləri gözlənilməklə çap edilir: sol boş sahə – 30 mm, sağ – 10 mm, yuxarı və aşağı –20 mm. Elmlər doktoru dissertasiyasının həcmi 200-250 səhifə, fəlsəfə doktoru dissertasiyasının həcmi 100-150 səhifə (şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, əlavələr və ədəbiyyat siyahısı istisna olmaqla) olmalıdır. Humanitar elmlər üzrə dissertasiyanın həcmi 20-30% artıq ola bilər.