Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 14 iyun tarixli 95 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) 

TƏSNİFATI

İxtisasın şifri

İxtisaslar qrupu və ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı

1

2

1. Təhsil ixtisasları qrupu

060101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

 

- Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası

060102

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

 

- Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

060103

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

 

- Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası

060104

Fizika müəllimliyi

 

- Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060105

Riyaziyyat müəllimliyi

 

- Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

060106

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

 

- Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060107

Texnologiya müəllimliyi

 

- Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060108

Musiqi müəllimliyi

 

- Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060109

Biologiya müəllimliyi

 

- Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060110

Kimya müəllimliyi

 

- Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060111

Tarix müəllimliyi

 

- Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060112

Coğrafiya müəllimliyi

 

- Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060113

İnformatika müəllimliyi

 

- İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060114

Təsviri incəsənət müəllimliyi

 

- Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060115

İbtidai sinif müəllimliyi

 

- İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası

060116

Korreksiyaedici təlim

 

- Korreksiyaedici təlimin metodika və metodologiyası

060117

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

 

- Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodika və metodologiyası

060118

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

 

- Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

060119

Pedaqogika

 

- Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

 

- Sosial pedaqogika

 

- Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu

060201

Filologiya

 

- Ədəbiyyatşünaslıq (ölkələr və sahələr üzrə)

 

- Azərbaycan ədəbiyyatı

 

- Azərbaycan dili

 

- Dilşünaslıq (dillər və sahələr üzrə)

060202

Fəlsəfə

 

- Fəlsəfə tarixi

 

- Sosial fəlsəfə

 

- Təbiətşünaslıq fəlsəfəsi

 

- Humanitar elmlərin fəlsəfi problemləri

060203

Tərcümə

 

- Tərcümə (dillər üzrə)

 

- Yazılı tərcümə (dillər üzrə)

 

- Sinxron tərcümə (dillər üzrə)

 

- Ardıcıl tərcümə (dillər üzrə)

060204

Jurnalistika

 

- Radiotelejurnalistika

 

- Beynəlxalq jurnalistika

 

- Mətbuat tarixi

 

- Jurnalistika nəzəriyyəsi

 

- Publisistik jurnalistika

 

- Media və kommunikasiya sistemləri

 

- Televiziya və radio yayımları menecmenti

 

- İdman jurnalistikası

060205

Kitabşünaslıq

 

- Nəşriyyat işi və redaktəetmə

 

- Nəşr işinin metodologiyası

 

- Nəşriyyatda bədii və texniki tərtibat işi

 

- Redaktə işinin metodologiyası

 

- Kitab çapının texnologiyası

 

- Kitabın elmi və bədii redaktəsi

 

- Kitabın texniki tərtibatı

 

- Dünya və Azərbaycan kitabşünaslığı

060206

Tarix

 

- Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi

 

- Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi

 

- Qədim dünya tarixi

 

- Arxeologiya və etnoqrafiya

 

- Etnologiya

 

- Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi

 

- Türk dünyası tarixi

 

- Yaxın və Orta Şərqin tarixi

 

- Orta əsrlər tarixi

 

- Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

 

- Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı

 

- Slavyan ölkələri tarixi

 

- Qafqaz xalqlarının tarixi

060207

Antropologiya

 

- Antropologiya

 

- Mədəni antropologiya

060208

Politologiya

 

- Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya

 

- Azərbaycanda siyasi proseslər

 

- Dünya siyasi prosesləri

 

- Siyasi analiz və konsaltinq

 

- Konfliktologiya

 

- Tarixi politologiya

060209

Psixologiya

 

- Ümumi psixologiya

 

- Sosial psixologiya

 

- Klinik psixologiya

 

- İnkişaf psixologiyası

 

- Hüquq psixologiyası

 

- Pedaqoji psixologiya

 

- Uşaq və yaş psixologiyası

060210

Sosiologiya

 

- Siyasətin sosiologiyası

 

- İdarəetmənin sosiologiyası

 

- Sosioloji tədqiqatların metodları və metodologiyası

060211

Regionşünaslıq

 

- Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

 

- Ölkəşünaslıq (ölkələr üzrə)

060212

Hüquqşünaslıq

 

- Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

 

- Beynəlxalq hüquq

 

- Dövlət hüququ

 

- Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası

 

- Mülki və təsərrüfat hüququ

 

- Kommersiya hüququ

 

- İnsan hüquqları

 

- Konstitusiya hüququ

 

- Avropa hüququ

 

- Dəniz və enerji hüququ

 

- Transmilli cinayət hüququ 

 

- İnformasiya hüququ

 

- İnzibati hüquq, inzibati proses, iqtisadi və maliyyə hüququ

 

- Tibbi hüquq

 

- Əqli mülkiyyət hüququ

 

- Əmək hüququ: sosial təminat hüququ

 

- İdman hüququ

 

- Turizm hüququ

060213

Beynəlxalq münasibətlər

 

- Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

 

- Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin xarici siyasəti

 

- Dünya siyasəti

 

- Müasir danışıqlar təcrübəsi

 

- Beynəlxalq mədəni əlaqələr tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi

060214

Dinşünaslıq

 

- Dinlərin tarixi

 

- Dinin sosiologiyası

 

- İslamşünaslıq

 

- Dinin fəlsəfəsi

 

- Dinin psixologiyası

060215

Kitabxanaçılıq və informasiya

 

- Sənət resursları və informasiya-axtarış sistemləri

 

- Kitabxanaşünaslıq

 

- Biblioqrafiyaşünaslıq

 

- Biblioqrafik ehtiyatların yaradılması və istifadəsi

 

- Kitabxana-informasiya texnologiyası

 

- Kitabxana fondlarının formalaşması və istifadəsi

060216 

Dövlət və ictimai münasibətlər

 

- İctimai siyasət

3. Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu

060301

Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması

 

- Muzeyşünaslıq

 

- Arxiv işi və arxivşünaslıq

 

- Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi

060302

Sənətşünaslıq

 

- Mədəniyyətin nəzəriyyəsi

 

- Mədəniyyətin tarixi

 

- Sosial kulturologiya

 

- Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi

 

- Tətbiqi kulturologiya

 

- İncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası

 

- Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

060303

İnstrumental ifaçılıq

 

İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi alətləri üzrə)

 

- İnstrumental ifaçılıq (musiqi alətləri üzrə) 

060304

Solo oxuma

 

- Xanəndəlik sənətinin tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası

 

- Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Muğamın tədrisi metodikası

 

- Aşıq sənəti ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Xanəndəlik

 

- Vokal ifaçılığı (sahələr üzrə)

 

Aşıq sənəti

060305

Dirijorluq

 

- Alətşünaslıq

 

- Dirijorluğun tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Dirijorluq (növlər üzrə)

060306

Bəstəkarlıq

 

- Bəstəkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Bəstəkarlıq

060307

Musiqişünaslıq

 

- Muğamşünaslıq

 

- Etnomusiqişünaslıq

 

- Etnoorqanologiya

 

- Aşıqşünaslıq

 

- Musiqi tənqidi

 

- Musiqi tarixi

 

- Musiqi nəzəriyyəsi

 

- Musiqi texnologiyaları

060308

Xoreoqrafiya sənəti

 

- Balet tarixi

 

- Balet tənqidi

 

- Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Rəqs sənəti üzrə müəllim-tədqiqatçı

060309

Estrada sənəti

 

- Estrada populyar musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Populyar musiqi və caz ifaçılığı

060310

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

 

- Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası

 

- Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (musiqi alətləri üzrə) 

060311

Aktyor sənəti

 

- Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Aktyor sənəti (sahələr üzrə) 

060312

Dekorativ sənət

 

- Dekorativ tətbiqi sənətin tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Dekorativ sənət (sahələr üzrə)

060313

Teatrşünaslıq

 

- Teatr tənqidi

 

- Teatr tarixi və nəzəriyyəsi

060314

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

 

- Ədəbi iş

 

- Ədəbi redaktə

 

- Ssenarist

060315

Rejissorluq

 

- Rejissor sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Rejissorluq (sahələr üzrə) 

060316

Kinoşünaslıq

 

- Kino tənqidi

 

- Kino tarixi və nəzəriyyəsi

060317

Operator sənəti

 

- Kinooperator sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Operator sənəti (sahələr üzrə) 

060318

Rəngkarlıq

 

- Rəngkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 

060319

Qrafika

 

- Qrafika sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Qrafika (sahələr üzrə) 

060320

Heykəltəraşlıq

 

- Heykəltəraşlığın tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Heykəltəraşlıq

060321

Dizayn

 

- Dizayn və texniki estetika

 

- Dizayn sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Vizual dizayn və media

 

- Dizayn (sahələr üzrə)

 

- Landşaft bağçılığı

4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu

060401

Dünya iqtisadiyyatı

 

- Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

 

- Gömrük işi

 

- Beynəlxalq ticarət

 

- Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri

 

- Xarici iqtisadi fəaliyyət

 

- Xarici iqtisadi siyasət

 

- Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri

060402

Mühasibat uçotu və audit

 

- İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

 

- Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

060403

Maliyyə

 

- Bank işi

 

- Vergi və vergiqoyma

 

- Sığorta işinin təşkili

 

- Maliyyə nəzarəti və audit

 

- Maliyyə menecmenti

 

- Maliyyə bazarları

 

- Maliyyə riyaziyyatı

060404

İqtisadiyyat

 

- İqtisadi kibernetika

 

- İqtisadi nəzəriyyə

 

- İqtisadi-riyazi modelləşdirmə

 

- İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

 

- İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

 

- Qiymətləndirmə

 

- Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

 

- Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma

 

- Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

 

- Təhsil, elm və sosial-mədəni sahənin iqtisadiyyatı

 

- Makroiqtisadi siyasət

 

- Turizmin iqtisadiyyatı

 

- Ekonometriya

 

- Mədəniyyətin iqtisadiyyatı

 

- Əməyin iqtisadiyyatı

060405

- Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

 

- Layihənin idarə olunması

 

- İnnovasiya strategiyasının işlənməsi

 

- İnvestisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi

 

- Müəssisənin iqtisadiyyatı

 

- İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)

060406

Statistika

 

- Makroiqtisadi statistika

 

- Müəssisələrin statistikası

 

- Milli hesablar sistemi

060407

Menecment

 

- Heyətin idarə edilməsi

 

- Strateji idarəetmə

 

- İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması

 

- Menecment (sahələr üzrə)

060408

Marketinq

 

- Loqistika

 

- Marketinq (sahələr üzrə)

060409

Biznesin idarə edilməsi

 

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi

 

- Biznes inzibatçılığı

 

- Aqrobiznes

060410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

 

- Dövlət strukturlarında menecment

 

- Bələdiyyə menecmenti

 

- Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

 

- Dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr

 

- Regional idarəetmə

 

- Dövlət proqramlarının və layihələrin idarə edilməsi

 

- Elektron idarəetmə

060411

Kommersiya

 

- Kommersiya fəaliyyəti

 

- Birja fəaliyyəti

 

- Reklam işi

 

- Bazar infrastrukturu

060412

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

 

- Davamlı inkişafın siyasi idarə edilməsi

 

- Davamlı inkişafda insan potensialı

 

- Davamlı inkişafın planlaşdırılması

 

- Davamlı insan inkişafı

 

- Davamlı inkişafda təbii ehtiyatların idarə edilməsi

5. Təbiət ixtisasları qrupu

060501

Riyaziyyat

 

- Riyazi analiz

 

- Funksional analiz

 

- Diferensial tənliklər

 

- Həndəsə

 

- Cəbr və topologiya

 

- Hesablama riyaziyyatı

 

- Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

 

- Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil

 

- Riyazi kibernetika

 

- Optimallaşdırma və optimal idarəetmə

 

- Hesablama diaqnostikası

 

- Riyazi fizika

 

- Diskret sistemlər

 

- Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili

 

- Tətbiqi məsələlərin asimptotik və ədədi üsullarla təhlili

 

- Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi

 

- Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi

 

- Ədədi üsullar

060502

Mexanika

 

- Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

 

- Maye, qaz və plazma mexanikası

060503

Fizika

 

- Nəzəri və riyazi fizika

 

- Bərk cismlər fizikası

 

- Yarımkeçiricilər fizikası

 

- İstilik fizikası və molekulyar fizika

 

- Kvant elektronikası

 

- Astrofizika

 

- Atom və molekul fizikası

 

- Bioloji sistemlər fizikası

 

- Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika

 

- Nanohissəciklər fizikası

 

- Bərk cism elektronikası

 

- Qaz və plazma elektronikası

 

- Optoelektronika

 

- Radiofizika

 

- Fotoelektronika

 

- Nanoelektronika

 

- Yüksək enerjilər fizikası

 

- Radiasiya materialşünaslığı

 

- Atom və nüvə fizikası

 

Kosmologiya

060504

Kimya

 

- Kimyəvi kinetika və kataliz

 

- Kompozisiya materialları kimyası

 

- Qeyri-üzvi kimya

 

- Üzvi kimya

 

- Fiziki kimya

 

- Kolloid kimya

 

- Analitik kimya

 

- Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

 

- Elektrokimya

 

- Bərk cism kimyası

 

- Ətraf mühit kimyası

 

- Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası

 

- Neft kimyası

 

- Nanomateriallar kimyası

 

- Kimyəvi ekspertiza

 

- Ekoloji kimyəvi monitorinq

 

- Ekoloji kimya

060505

Biologiya

 

- Molekulyar biologiya

 

- Biokimya

 

- İnsan və heyvan fiziologiyası

 

- Bitki fiziologiyası

 

- Mikologiya

 

- Mikrobiologiya

 

- Botanika

 

- Genetika

 

- Onurğasızlar zoologiyası

 

- Onurğalılar zoologiyası

 

- Biofizika

 

- Nanobiotexnologiya

 

- Entomologiya

 

- Ekoloji biologiya

 

- Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq

 

- Sənaye mikrobiologiyası

 

- Bitkilərin genetikası və seleksiyası

 

- İnsan genetikası

 

- Biotexnologiya

 

- İxtiologiya

060506

Coğrafiya

 

- İqtisadi və sosial coğrafiya

 

- Landşaftşünaslıq

 

- Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

 

- Geomorfologiya

 

- Azərbaycanın və onunla qonşu ölkələrin iqtisadi və sosial coğrafiyası

 

- Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

 

- Ərazi planlaşdırma və rayon plana alınması

060507

Hidrometeorologiya

 

- İqlimşünaslıq

 

- Hidrologiya

 

- Fiziki okeonologiya

 

- Aviasiya meteorologiyası

 

- Aqrometeorologiya

 

- Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi

060508

Geologiya

 

- Geokimya

 

- Dəniz və okean dibinin geologiyası

 

- Mineralogiya

 

- Regional geologiya

 

- Palentologiya və stratiqrafiya

 

- Petrologiya

 

- Petroqrafiya

 

- Sedimentalogiya

 

- İqtisadi geologiya

 

- Kristalloqrafiya və kristal kimyası

 

- Ekoloji geokimya

 

- Litologiya

060509

Kompüter elmləri

 

- İntellektual sistemlər

 

- Biliklərin idarə olunması

 

- İnformasiya sistemləri

 

- Kompüterli modelləşdirmə

 

- Paylanmış sistemlər və şəbəkələr

 

- İqtisadi informasiya sistemləri

 

- İdarəetmənin informasiya texnologiyaları

 

- Sistem proqramlaşdırılması

 

- İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı

 

- Hesablama şəbəkələrinin proqram təminatı

 

- Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı

 

- Kompüter şəbəkələrinin riyazi təminatı və idarə olunması

 

- Riyazi modelləşdirmə

 

- Tətbiqi riyaziyyat

 

- Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları

 

- İnformatika

 

- Kompüter riyaziyyatı

060510

Ekologiya

 

- Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası

 

- Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

 

- Biomüxtəliflik və təbiətin mühafizəsi

 

- Bioekologiya

6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu

060601

Materialşünaslıq mühəndisliyi

 

- Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası

 

- Kompozisiya materialları, məmulatları və konstruksiyaları

 

- Maşınqayırma materialşünaslığı

 

- Metallar fizikası

 

- Materialşünaslıq, nanomaterialların texnologiyası və örtükləri

 

- Dekorativ və mühafizə örtükləri

 

- Qiymətli daşların və metalların emal texnologiyası

 

- Kompozisiya materialları

 

- Alət materialları

060602

Geologiya mühəndisliyi

 

- Neft-qaz hövzələrinin geologiyası

 

- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı

 

- Neft-qaz- mədən geologiyası

 

- Dəniz neft-qaz geologiyası

 

- Filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası

 

- Faydalı qazıntı yataqlarının hidrogeologiyası və mühəndis geologiyası

060603

Hidrogeologiya mühəndisliyi

 

- Hidrogeologiya

 

- Mühəndis geologiyası

 

- Hidrogeoekologiya

 

- Regional geologiya

 

- Litologiya

060604

Geofizika mühəndisliyi

 

- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

 

- Neft-mədən geofizikası

 

- Dəniz neft-qaz geofizikası

 

- Mədən geofizikası

 

- Quyuların geofiziki tədqiqatı

 

- Seysmologiya və seysmometriya

060605

Dağ-mədən mühəndisliyi

 

- Neft-qaz-mədən istehsalının fiziki prosesləri

 

- Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi

 

- Neft yataqlarının karyer və şaxta üsulu ilə işlənməsi

 

- Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

 

- Açıq dağ-mədən işi

060606

Neft-qaz mühəndisliyi

 

- Quruda neft və qaz quyularının qazılması

 

 Dəniz neft və qaz quyularının qazılması

 

 Maili və üfüqi neft və qaz quyularının qazılması

 

 Qazma məhlullarının texnologiyası

 

 Quyuların möhkəmləndirilməsi və tamamlandırılması

 

- Neft və qaz yataqlarının işlənməsi

 

- Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi

 

- Laylardan karbohidrogen alınmasının artırılması

 

- Neft-qaz quyularının istismarı

 

- Neft-qaz sənayesində texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi

 

- Yatağın qiymətləndirilməsi və idarə olunması

060607

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

 

- Neft-qaz kəmərlərinin, anbarlarının etibarlılığı və texniki diaqnostikası

 

- Neftin, qazın nəqli və saxlanılmasının sərvətqoruyucu texnologiyası

 

- Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismar səmərəliliyi

 

- Dəniz hidrotexniki qurğuları tikintisi

 

- Şelf qurğuları tikintisi

 

- Liman qurğuları tikintisi

060608

Elektroenergetika mühəndisliyi

 

- Elektroenergetika

 

- Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi

 

- Elektrik şəbəkə və sistemləri

 

- Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

060609

İstilik energetikası mühəndisliyi

 

- İstilik elektrik stansiyaları

 

- İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnologiyası

 

- Sənaye istilik energetikası

 

- Bərpa olunan enerji mənbələri

 

- Enerji çevrilmələrində gedən proseslərin istilik fizikası

060610

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

 

- Daxili yanma mühərrikləri və onların texniki istismarı

 

- Qaz-turbin və buxar-turbin mühərrikləri

 

- Enerji maşınlarının istehsalı

 

- Neft-mədən qurğularının hidravlik sistemləri

 

- Soyuducu maşın və qurğular

 

- Havanın kondisiyalaşdırılması

 

- Kompressor maşın və qurğuları

060611

Metallurgiya mühəndisliyi

 

- Qara metalların metallurgiyası

 

- Əlvan və nadir metalların metallurgiyası

 

- Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı

 

- Metallurji proseslərin və materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları

 

- Qaynaq istehsalı metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı

 

- Ovuntu metallurgiyası, kompozisiya materialları və örtükləri

 

- Sənaye sobaları

 

- Metalşünaslıq və metalların termiki emalı

 

- Metalların təzyiq altında emalı

060612

Maşın mühəndisliyi

 

- Maşınqayırma texnologiyası

 

- Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları

 

- Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları

 

- Maşınqayırmada istehsal vasitələrinin renovasiyası

 

- Maşınların təmir texnologiyası və servisi

 

- Maşın istehsalı avadanlığı və alətlər

 

- Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi

 

- İnteqrasiya olunmuş və kompüterləşdirilmiş dəzgah sistemləri

 

- Yüksək səmərəli emal proseslərinin texnologiyası və maşınları

 

- Əməyin mühafizəsi

060613

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

 

- Nəqliyyat sistemlərinin logistikası

 

- Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili

060614

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

 

- Uçuş aparatları və güc qurğuları

 

- Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları

 

- Aviasiya elektrik sistemləri

060615

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

 

- Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması

 

- Aeronaviqasiya təminatı

060616

Uçuş mühəndisliyi

 

- Hava gəmilərinin uçuş istismarı

060617

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

 

- Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi

 

- Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili

 

- Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili

060618

Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi

 

- Gəmiqayırma

 

- Gəmi təmiri

 

- Gəmi enerji avadanlıqları

 

- Gəmi maşın və mexanizmləri

060619

Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

 

- Gəmi köməkçi mexanizmlərinin istismarı

 

- Liman yük mexanizmləri və onların istismarı

 

- Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı

060620

Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi

 

- Gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi

 

- Gəmi avtomatik sistemlərinin istismarı

 

- Daxili su yollarında gəmiçilik

060621

Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

 

- Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı

 

- Lokomativlər və lokomativ təsərrüfatı

 

- Vaqon və vaqon təsərrüfatı

 

- Dəmir yolu maşınlarının istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyaları

060622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

 

- Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

 

- Yol-nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizası

 

- Fövqəladə hallarda hərəkətin təşkili

 

- Yol-hərəkət kompleksinin sertifikatlaşdırılması və lisenziyalaşdırılması

 

- Avtomobil nəqliyyatının istismarı

 

- Avtomobil nəqliyyatında telematika

 

- Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi

 

- Avtomobillər

 

- Avtomobil və traktor mühərrikləri

 

- Çoxtəyinatlı nəqliyyat maşınları və traktorlar

060623

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

 

- Nəqliyyatda daşımalar və menecment (nəqliyyat növləri üzrə)

 

- Limanlarda daşımalar və menecment

 

- Nəqliyyat logistikası

 

- Beynəlxalq avtomobil daşımaları

 

- Nəqliyyat ekspedisiya xidməti

 

- Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili

060624

Cihazqayırma mühəndisliyi

 

- Cihazqayırma texnologiyası

 

- İdxal-ixrac nəzarətinin cihaz və sistemləri

 

- Optik-elektron cihazlar və sistemləri

 

- Kompüterli informasiya-ölçmə texnologiyaları

 

- Yanacaq-enerji komplekslərinin nəzarət və diaqnostika sistemləri

 

- İntellektual ölçmə vasitələri

 

- Uçan aparatların ölçmə-hesablama kompleksləri və cihazları

 

- Aviasiya cihazları

 

- Metroloji cihazların istehsal texnologiyası

060625

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

 

- Texnoloji maşın və avadanlıqların istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyası

 

- Neft-qaz istehsalının maşın və avadanlıqları

 

- Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları

 

- İnşaat yol maşınları və avadanlıqları

 

- Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar

 

- Metalkəsən dəzgahlar və alətlər

 

- Məişət maşın və cihazları

 

- Neft-qaz istehsal vasitələrinin renovasiyası

 

- Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları

 

- Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları

 

- Plastik kütlə və rezin emalının maşın və avadanlıqları

060626

Elektrik mühəndisliyi

 

- Kabel və keçiricilərin fizikası və texnikası

 

- İzolyasiya materiallarının fizikası və texnikası

 

- Nəqliyyat vasitələrinin elektrik avadanlığı və elektronikası (nəqliyyat növləri üzrə)

 

- Elektrik aparatları

 

- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi

 

- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsində proseslərin modelləşdirilməsi və tədqiqi üsulları

 

- Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı

 

- Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlə

 

- Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası

 

- Elektrik nəqliyyatı

 

- Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi

 

- Gəmilərin elektroenerji sistemləri

060627

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

 

- Radiorabitə, radioverilişlər və televiziya

 

- Radiotexnika

 

- Radioelektron sistemlər

 

- Radioelektron vasitələrinin layihələndirilməsi və texnologiyası

 

- Məişət radioelektron aparatları

 

- Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə sistemləri

 

- İfrat yüksək tezlikli texnika və texnologiya

 

- Radioelektron mübarizə vasitələri

 

- Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri

 

- Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri

 

- Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması

 

- Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri

 

- Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi

 

- Optik rabitə fizikası və texnikası

 

- Elektron və poçt rabitəsi

 

- Audiovizual texnika

 

- Elektron cihazlar və qurğular

 

- Sənaye elektronikası

 

- Aviasiya elektronikası

 

- Yanacaq-enerji komplekslərində nəzarət və diaqnostika sistemləri

 

- İntellektual ölçmə vasitələri

 

- Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı

 

- Elektronika və avtomatika

 

- Kommunikasiya sistemləri

 

- Güc elektronikası

 

- Mikroprosessorlu sistemlər

 

- Mühafizəli telekommunikasiya sistemləri

 

- Gəmi elektronikası

060628

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

 

- Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması

 

- Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə

 

- Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi

 

- Enerji menecmenti

 

- Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi

 

- Gəmilərin avtomatik idarəetmə sistemləri

 

- Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə

060629

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

 

- Mexatronika

 

- Robotlar və robototexniki sistemlər

 

- Robototexnika və mexatronika

 

- Kompüterləşdirilmiş inteqrallaşdırılmış istehsalat

060630

Mexanika mühəndisliyi

 

- Hidromexanika və hidravlik maşınlar

 

- Hidravlik maşınlar, hidrointiqrallar və hidropnevmoavtomatika

 

- Maye və qazların nəqli avadanlıqları

 

- Maşınların möhkəmliyi və dinamikası

 

- Zirehli maşın və avadanlıqların konstruksiya edilməsi

 

- Tribotexnika

 

- Maşınşünaslıq

 

- Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

 

- Neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların dinamikası və möhkəmliyi

 

- Dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğularının dinamikası və möhkəmliyi

 

- Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi

 

- Tribologiya

060631

Kompüter mühəndisliyi

 

- Kompüter mühəndisliyi

 

- Dinamiki arxitekturalı multiprosessor sistem və şəbəkələri

 

- Kompüter sistemləri və şəbəkələri

 

- Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi

 

- Kompüter layihələndirilməsi və istehsal texnologiyası

 

- Biliklərin əldə edilməsi sistemləri

 

- İdarəedici-hesablama maşınlarının tətbiqi

 

- İxtisaslaşmış mikroprosessorlu informasiya emalı vasitələri

 

- Kompüter təhlükəsizliyi

 

- Avtomatlaşdırma və kompüter-inteqrallaşdırılmış texnologiyalar

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

 

- İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi

 

- Çoxkanallı sistemlər və şəbəkə protokolları

 

- İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

 

- İdarəetmədə informasiya sistemləri

 

- Uçuşlara avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri

 

- Neft, neft-kimya və kimya sənayesində informasiya texnologiyaları

 

- İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri

 

- Tətbiqi proqram təminatı

 

- İqtisadi informatika

 

- Bioinformatika

 

- Aerokosmik informasiya sistemləri

060633

Memarlıq

 

- Bina və qurğuların memarlığı

 

- Şəhərsalma

 

- Memarlıq mühitinin dizaynı

 

- Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması

 

- Landşaft memarlığı

060634

İnşaat mühəndisliyi

 

- Sənaye və mülki tikinti

 

- Şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı

 

- Daşınmaz əmlakın idarə olunması və ekspertizası

 

- Bina və qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası

 

- Qurğular nəzəriyyəsi

 

- Metal konstruksiyaları

 

- Dəmir-beton konstruksiyaları

 

- Bina və qurğuların dinamikası və zəlzələyə davamlılığı

 

- Əsaslar və özüllərin tikintisi

060635

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

 

- Bina və qurğuların mikroiqlimini təmin edən sistemlər

 

- İstilik-qaz təchizatı

 

- Su təchizatı

 

- Çirkab sularının kənarlaşdırılması və təmizlənməsi

 

- Alternativ enerji mənbələri

060636

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

 

- Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi

 

- Körpülər və nəqliyyat qurğularının tikintisi

 

- Dəmir yollarının tikintisi və yol təsərrüfatı

 

- Tunel və metropolitenlərin tikintisi

 

- Dəniz yolları, limanları və hidrotexniki qurğuları

060637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

 

- Hidrotexniki tikinti

 

- Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı

 

- Su elektrik stansiyalarının tikintisi

060638

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

 

- Tikinti materialları və konstruksiyalarının texnologiyası

 

- Tikinti materialları sənayesində xammal ehtiyatlarının mühafizəsi və ekologiya

 

- Sement texnologiyası

 

- Bəzək və izolyasiya materialları

 

- Şüşə və keramika məmulatları texnologiyası

060639

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

 

- Ağac emalı texnologiyası

 

- Mebel istehsalı texnologiyası

060640

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

 

- Tətbiqi geodeziya

 

- Aerofotogeodeziya

 

- Kosmik geodeziya

 

- Geomatika

 

- Xəritəçilik

060641

Kimya mühəndisliyi

 

- Neft-kimya sintezinin texnologiyası

 

- Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası

 

- Neft və qazın kimyası

 

- Qeyri-üzvi maddələrin istehsal texnologiyası

 

- Neft emalı texnologiyası

 

- Karbohidrogen qazların emalı texnologiyası

 

- Polimerlərin kimyəvi texnologiyası

 

- Polimerlərin və kompozisiya materiallarının emalı texnologiyası

 

- Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi

 

- Neft-kimya proseslərinin kibernetikası

 

- Kimya texnologiyasının proses və aparatları

 

- Neft və qaz texnologiyası

060642

Qida məhsulları mühəndisliyi

 

- Bitki mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası

 

- Heyvan mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası

 

- İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili

 

- Qida təhlükəsizliyi

 

- Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının və qida konsentratlarının texnologiyası

 

- Ət və ət məhsullarının texnologiyası

 

- Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası

 

- Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası

 

- Konservləşdirmə texnologiyası

 

- Uşaq və funksional qidalanma məhsullarının texnologiyası

 

- Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

 

- Meyvə-tərəvəz məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

 

- Dənli bitki məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

 

- Üzümün saxlanması və emalı texnologiyası

 

- Qıcqırtma məhsullarının istehsal texnologiyası

 

- Taxıl, taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

 

- Şəkərli məhsulların texnologiyası

 

- Konserv və qida konsentratlarının texnologiyası

 

- Qida biotexnologiyası

060643

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

 

- Tikiş məmulatlarının texnologiyası

 

- Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları

 

- Şüşə və keramika məmulatları texnologiyası

 

- Toxuculuq texnologiyası

 

- Trikotaj texnologiyası

 

- Gön-dəri məmulatının konstruksiya edilməsi və istehsalı

060644

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

 

- İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası

 

- Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

 

- Qeyri-ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

 

- Neft və neft məhsullarının əmtəəşünaslığı və marketinqi

 

- Kənd təsərrüfatı xammalının əmtəəşünaslığı və marketinqi

 

- Məişət elektrik mallarının ekspertizası və marketinqi

 

- Gömrük ekspertizası

060645

Poliqrafiya mühəndisliyi

 

- Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər

060646

- Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

 

- Texnogen və təkrar resursların metallurgiyası

 

- Metallurji tullantıların təkrar emal texnologiyaları

 

- Maşın və aparat hissələrinin yeyilməyədavamlılığının yüksəldilməsi və bərpası texnologiyası və avadanlığı

 

- Avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artrılması

 

- Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının emal texnologiyası

060647

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

 

- Metrologiya və metroloji təminat

 

- Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)

 

- Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və sistemlər

060648

Biotibbi texnika mühəndisliyi

 

- Bioloji və tibbi praktikada mühəndis işi

 

- Biotibbi və radioelektron aparatlarına servis xidməti

 

- Biotibbi texniki cihazlar

 

- Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər

 

- Tibbi informasiya sistemləri

 

- Tibbi və texniki diaqnostik üsul və cihazlar

060649

Ekologiya mühəndisliyi

 

- Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi

 

- Su təsərrüfatı sistemlərinin idarə edilməsi

 

- Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

 

- Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı

 

- Yanacaqların səmərəli istifadəsi və hava hövzəsinin mühafizəsi

 

- Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi

 

- Ətraf mühit və neft sənayesi

 

- Ətraf mühitin texnika və texnologiyası

 

- Bərk tullantıların emalı texnologiyası

 

- Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

 

- Ekoloji landşaft quruculuğu

 

- Nəqliyyat ekologiyası

 

- Ekoloji monitorinqin informasiya-ölçü texnologiyaları

 

- Aerokosmik monitorinq

 

- Ekoloji təhlükəsizliyin informasiya sistemləri

060650

- Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

060651

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

 

- Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

 

- Ətraf mühitin və insanların radiasiya təhlükəsizliyi

 

- Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)

 

- Fövqəladə hallarda texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi

 

- Fövqəladə halların idarə olunması

060652

Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi

 

- Kosmik infokommunikasiya texnologiyaları

 

- Kosmik aparatlar və idarəetmə sistemləri

7. Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu

060701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

 

- Aqrokimya

 

- Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması

 

- Landşaftın aqrogeokimyası

 

- Torpağın ekoloji monitorinqi və qorunması

 

- Torpaqşünaslıq

060702

Aqronomluq

 

- Bitkilərin mühafizəsi

 

- İpəkçilik

 

- Bitkilərin toxumçuluğu

 

- Bitkilərin genetikası

 

- Bitkilərin xəstəlikdən və ziyanvericilərdən mühafizəsi

 

- Aqrobiotexnologiya

 

- Bitkilərin karantini

 

- Bitkiçilik

 

- Meyvəçilik

 

- Tərəvəzçilik

 

- Üzümçülük

 

- Bitkilərin seleksiyası

 

- Aqrogeobotanika

 

- Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları

 

- Bitki anatomiyası və morfologiyası

 

- Ekoloji kənd təsərrüfatı

060703

Zootexniklik

 

- Maldarlıq

 

- Qoyunçuluq

 

- Quşçuluq

060704

Baytarlıq

 

- Epizotologiya və infeksion xəstəliklər

 

- Parazitologiya və ivazion xəstəlilər

 

- Yoluxmayan daxili xəstəliklər

 

- Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma

 

- Baytarlıq cərrahiyyəsi

 

- Baytar-sanitar ekspertizası

 

- Baytarlıq əczaçılığı

060705

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

 

- Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi

 

- Torpaq kadastrı

 

- Şəhər kadastrı

060706

Aqromühəndislik

 

- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi

 

- Mexanikləşdirilmiş texnoloji proseslərin energetik təhlili      (sahələr üzrə)

 

- Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar

 

- Aqrar istehsalatın texniki təminatı

 

- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

 

- Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

 

- Kənd təsərrüfatının energetik təminatı

 

- Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

060707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

 

- Balıqçılıq

 

- Balıqçılıq təsərrüfatı işi

 

- Sənaye balıqçılığı

 

- Akvakultura

060708

Meşəçilik

 

- Meşə quruluşu

 

- Meşə toksaksiyası

 

- Meşə əkinləri

060709

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

 

- Su bioehtiyatları

 

- Akvabitkilər

8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu

060801

Əczaçılıq

 

- Əczaçılıq kimyası

 

- Farmakoqnoziya

 

- Əczaçılıq texnologiyası

 

- Toksikoloji kimya

 

- Əczaçılığın təşkili

060802

Bədən tərbiyəsi və idman

 

- Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

 

- İdman məşqinin nəzəriyyəsi və metodikası

 

- Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat və reabilitasiya

 

- İdman tibbi və reabilitasiya

060803

Turizm və otelçilik

 

- Sosial-mədəni sahələrdə xidmətlərin təşkili

 

- Sanatoriya-kurort işinin təşkili

 

- Turizm işi

 

- Otelçilik

 

- Turizmin bələdçisi

 

- Səyahət agentliyi və turoperator

 

- Turizmdə nəqliyyat xidmətləri

 

- Turizm və sosial-mədəni servis xidməti

 

- Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq

060804

Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

 

- Avtomobil servisinin texnologiyası

 

- Avtoservisdə texniki təchizat və anbarlaşdırma logistikası

 

- Avtoservis meneceri

 

- Avtoservis və firma xidməti

 

- Gəmi servisinin təşkili

 

- Dəmir yolu nəqliyyatında servis xidmətinin təşkili

 

- Aviasiya nəqliyyatında servis xidmətinin təşkilti

060805

Sosial iş

 

- Sosial işin texnologiyası

 

- Əhalinin sosial müdafiəsi

 

- Əhalinin əmək və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması

 

- Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

 

- Gənclərlə iş