Doktoranturaya qəbul üzrə Fəlsəfə fənn imtahan sualları 

2024-cü il üçün doktoranturaya sənəd vermiş və xarici dil imtahanından müvəffəqiyyətlə keçmiş iddiaçıların nəzərinə.

Doktoranturaya qəbul üzrə Fəlsəfə fənn imtahan suallarını təqdim edirik.  

Azərbaycan variantı:

Doktoranturaya qəbul üzrə suallar – 2024

 1. Dünyagörüşü: strukturu və tarixi formaları.
 2. Fəlsəfə, predmeti və funksiyaları.
 3. Qədim Hindistan və Çin fəlsəfəsi məktəbləri.
 4. Antik fəlsəfə: kosmosentrizm.
 5. Orta əsrlərdə Qərbdə fəlsəfi fikir: teosentrizm.
 6. Orta əsrlərdə İslam fəlsəfəsi: Kəlam.
 7. Sufizm, hürufizm.
 8. Şərq peripatetizmi.
 9. Orta əsrlərdə Azərbaycanda fəlsəfi fikir.
 10. İntibah fəlsəfəsi: antroposentrizm.
 11. Yeni dövr fəlsəfəsi. Empirizm və rasionalizm.
 12. Avropa maarifçilik fəlsəfəsi.
 13.  Klassik alman fəlsəfəsi.
 14.  Marksizm fəlsəfəsi.
 15.  XIX əsrin II yarısı – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan maarifçilik fəlsəfəsi.
 16.  Ekstensializm fəlsəfəsində insan azadlığı problemi.
 17. Pozitivizm fəlsəfəsi.
 18. Hermenevtika təlimi. Anlam kateqoriyası.
 19. Praqmatizm və fenomenologiya fəlsəfəsi.
 20. Varlıq problemi. Varlığın əsas formaları.
 21.  Materiya: müasir elm materiyanın struktur səviyyələri haqqında.
 22.  Hərəkət, onun tipləri və formaları.
 23.  Məkan və zamanın fəlsəfi xarakteristikası.
 24.  Dialektika ən ümumi əlaqə və inkişaf haqqında təlimdir.
 25.  Qanun anlayışı. Qanunların təsnifatı.
 26. Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu.
 27. Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu.
 28. İnkarı inkar qanunu.
 29. Varlığın quruluşunu ifadə edən kateqoriyalar.
 30. Determinasiya əlaqələrini ifadə edən kateqoriyalar.
 31. Şüurun mənşəyi və ictimai təbiəti, formalaşma mənbələri.
 32. Mənlik şüuru
 33. Şüuri və qeyri-şüuri. Freyd nəzəriyyəsi.
 34. İdrak fəlsəfənin obyekti kimi.
 35. Hissi idrak və onun əsas formaları.
 36. Rasional idrak və onun əsas formaları.
 37. Elmi biliyin strukturu.
 38. Elmi biliyin formaları.
 39. Elmi idrakın empirik metodları.
 40. Elmi idrakın nəzəri metodları.
 41. Həqiqət nəzəriyyəsi. Həqiqət haqqında konsepsiyalar.
 42.  Yaradıcılıq və intuisiya.
 43. Təbiətin fəlsəfi anlamı. “Coğrafi determinizm təlimi”.
 44. Təbiət-cəmiyyət münasibətlərinin əsas mərhələləri.
 45. İnsanın mənşəyi.  Antropososiogenez.
 46. İnsanın mahiyyəti və mövcudluğu.
 47. İnsanda bioloji və sosial tərəflər.
 48. Fərd, fərdiyyət, şəxsiyyət.
 49. Həyatın mənası, ölüm və ölməzlik.
 50.  Sosial fəlsəfənin predmeti və funksiyaları.
 51. Cəmiyyətin iqtisadi sferası.
 52. Mülkiyyət və onun cəmiyyətdə rolu.
 53. Cəmiyyətin sosial sferası.
 54. Stratifikasiya təlimi
 55. Cəmiyyətin sosial-etnik strukturu.
 56. Cəmiyyətin demoqrafik strukturu.
 57. Ailə və onun cəmiyyətdə rolu.
 58. Cəmiyyətin siyasi sferası.
 59. Dövlətin mənşəyi və mahiyyəti haqqında nəzəriyyələr.
 60. Dövlətin əsas əlamətləri. Dövlətin tarixi tipləri və formaları.
 61.  Siyasi rejim və onun növləri.
 62. Hüquqi dövlət və demokratik cəmiyyət.
 63. Cəmiyyətin mənəvi həyatı və onun əsas ünsürləri.
 64. İctimai şüurun strukturu və formaları.
 65. İctimai psixologiya və ideologiyanın mahiyyəti.
 66. Əxlaqi və hüquqi şüur.
 67. Siyasi  şüur.
 68. Din ictimai şüur forması kimi.
 69. Estetik şüur.
 70. Tarixi prosesə dair baxışların təkamülü.
 71. Tarixi prosesə formasiya və sivilizasiya mövqeyindən yanaşma.
 72. Mədəniyyət anlayışı. Mədəniyyətin funksiyaları.
 73. Sivilizasiya anlayışı və sivilizasiyaların tarixi tipləri.
 74. Müasir dövrün qlobal problemləri.
 75. Qloballaşma və qlobal şüur.

 

 

Rus variantı:

Вопросы по «Философии» для поступающих в докторантуру - 2024

 1. Структура мировоззрения, ее исторические формы.
 2. Предмет философии, ее основные функции.
 3. Философские школы Древней Индии и Китая.
 4. Античная философия: космоцентризм.
 5. Западный теоцентризм философии средних веков.
 6. Мусульманская философия средневековья: Калам.
 7. Суфизм, хуруфизм.
 8. Восточный перипатетизм.
 9. Азербайджанская философская мысль средневековья.
 10. Философия воззрождения: антропоцентризм.
 11. Философия Нового времени. Эмпиризм и рационализм.
 12. Философия просвещения в Европе.
 13. Немецкая классическая философия.
 14.  Марксистская философия .
 15. Философия просвещения в Азербайджане  ХIХ - начало ХХ вв.
 16. Проблема свободы человека в философии экзистенциализма.
 17. Философия позитивизма.
 18. Учение о герменевтике. Категория понимания.
 19. Философия прагматизма и феноменологии.
 20. Проблема бытия и его основные формы.
 21. Материя: современная наука о структуре и уровнях материи.
 22. Движение, типы и формы.
 23. Философская характеристика пространства и времени.
 24.  Диалектика – учение об универсальных связях и развитии.
 25. Понятие закона. Классификация законов.
 26. Закон перехода количественных изменений в качественные.
 27. Закон единства и борьбы противоположностей.
 28. Закон отрицания отрицания.
 29. Категории диалектики характеризующие структуру бытия.
 30. Категории диалектики выражающие универсальные связи детерминизации.
 31. Происхождение и социальная природа сознания.
 32. Самосознание.
 33. Сознательное и бессознательное:  теория Фрейдизма.
 34.  Познание как объект философии .
 35.  Чувственное познание и его формы.
 36.  Рациональное познание и его формы.
 37.  Стукрура научного познания.
 38.  Формы научного познания.
 39. Эмпирические методы научного исследования
 40.  Теоретические методы научного исследования.
 41.  Теория истины. Концепции об истине.
 42.  Творчество и интуиция.
 43.  Природа как объект философского осмысления. Географический детерминизм.
 44. Основные направления взаимоотношений природы и общества.
 45. Происхождение человека. Антропосоциогенез.
 46. Сущность и существование человека.
 47. Биологическое  и социальное в человек.
 48.  Индивид, индивидуальность и личность.
 49.  Смысл жизни человека. Смерть и бессмертие.
 50. Предмет и функции социальной философии.
 51. Экономическая сфера общества.
 52. Собственность и ее роль в обществе.
 53. Социальная сфера общества .
 54. Теория стратификации.
 55. Социально - этническая структура общества.
 56. Демографическая структура общества.
 57.  Понятие семьи. Ее роль в обществе.
 58. Политическая сфера общества.
 59. Теории о происхождении и сущности государства.
 60. Основные характеристики государства. Исторические типы и формы государства.
 61. Политический режим и его типы.
 62. Правовое государство и демократическое общество.
 63. Духовная сфера общества и её элементы.
 64. Формы и структура общественного сознания.
 65. Общественная психология и общественная идеология.
 66. Нравственное и правовое сознание.
 67. Политическое сознание.
 68. Религия как форма общественного сознания.
 69. Эстетическое сознание.
 70. Эволюция взглядов на исторический процесс.
 71. Формационный и цивилизационный подход к историческому процессу.
 72. Понятие культуры и ее функции.
 73. Понятие цивилизации и типология цивилизаций.
 74. Глобальные проблемы современности.
 75. Глобализация и глобальное сознание.

 

İxtisas fənn imtahan suallarını Bakı Dövlət Universitetinin saytından müvafiq kafedraların elektron səhifələrindən (və ya bilavasitə kafedra ilə əlaqə saxlayaraq) götürə bilərsiniz. 

Sizə uğurlar arzu edirik

Digər elanlar

2024-cü il Bakı Dövlət Universitetində Doktoranturaya qəbulla əlaqədar "Fəlsəfə" fənni üzrə imtahanla bağlı məlumat

 

BDU-nun doktorant və dissertantları Gənclər Fondunun qrant müsabiqəsinin qalibi olublar

Bakı Dövlət Universiteti  2024-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul prosesi üçün təlimat və tələb olunan sənədlər

Bakı Dövlət Universiteti  2024-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul elan edir

Bakı Dövlət Universitetinin bir qisim doktorant və dissertantlarının növbəti attestasiyası keçiriləcəkdir.

Növbəti fəlsəfə doktoru imtahanları

BDU -da "İlin gənc alimi" müsabiqəsi

Bakı Dövlət Universitetinin Doktorant və dissertantlarının növbəti attestasiyası keçirilir

22 dekabr 2023 -cü il tarixində İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahanlarında iştirak edəcək doktorant və dissertantların siyahısı

Doktorantlarımızın uğurları

15 dekabr 2023 -cü il tarixində İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahanlarında iştirak edəcək doktorant və dissertantların siyahısı

15 noyabr 2023 -cü il tarixində İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahanlarında iştirak edəcək doktorant və dissertantların siyahısı

İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahan verəcək doktorant və dissertantların siyahısı (07 noyabr 2023) 

Əyani təhsil alan doktorantların nəzərinə

2023-cü il  noyabr -dekabr aylarında ixtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir

 

Bakı Dövlət Universiteti 2023- cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul nəticələri

2023-cü il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə “Fəlsəfə” fənnindən qəbul imtahanında iştirak edərək müvəffəq qiymət almış və ixtisas üzrə qəbul imtahanına buraxılan iddiaçıların siyahısı, ixtisas üzrə qəbul imtahanının keçiriləcəyi yer, tarix və imtahanın başlanma vaxtı 

05-06 SENTYABR 2023-CÜ İL TARİXLƏRİNDƏ FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANI KEÇİRİLƏCƏK

2023-cü il üçün Fəlsəfə fənnindən doktoranturaya qəbul imtahanında iştirak edəcək namizədlərin nəzərinə

“GƏNCLƏRDƏ DEPRESSİYANIN YARANMASI SƏBƏBLƏRİ VƏ ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI” MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLƏCƏK

2023-cü il 14 iyun tarixində ixtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur

 

2023-cü il 24 may tarixində “2019-2023 Dövlət Proqramı”nın iştirakçısı Sadıxzadə Əbülfəz Əli oğlunun onlayn seminarı keçiriləcək

DİM iddiaçıların xarici dil üzrə, həmçinin əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçıların Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmələri üçün qeydiyyat elan edir

2023-CÜ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL OLMAQ İSTƏYƏN İDDİAÇILAR ÜÇÜN FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN PROQRAM VƏ SUALLAR

2023-cü il 04 iyul tarixində Jurnalistika fakültəsində Respublika elmi-praktik konfransı keçiriləcək

2023-cü il 11 aprel tarixində doktorant Orxan Güləhmədovun elmi seminarı keçiriləcək

2023-cü il 06 aprel tarixində BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərviz Kazimi elmi seminarda məruzə edəcəkdir

Bakı Dövlət Universiteti 2023-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul elan edir

2023-cü il 10 aprel tarixində ixtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru imtahanı keçiriləcək

04 aprel 2023-cü il tarixində Fizika fakültəsində elmi seminar keçiriləcək